Algemene Leveringsvoorwaarden

Coöperatie Op Rozen Facilitair U.A.

(versie juni 2018)

Artikel 1 Definities

De hierna volgende termen hebben in het kader van deze algemene voorwaarden de navolgende betekenis:

 1. Medewerker: een natuurlijke persoon werkzaam bij of verbonden aan de Opdrachtnemer al dan niet op grond van een arbeidsovereenkomst;

 2. Opdracht c.q. Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht waarbij Opdrachtnemer zich jegens Opdrachtgever verbindt om bepaalde werkzaamheden te verrichten;

 3. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan Opdrachtnemer de opdracht heeft gegeven tot het verrichten van Werkzaamheden;

 4. Opdrachtnemer: de onderneming die de opdracht heeft aanvaard, in dit geval CORF. Alle opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd door CORF, niet door of vanwege een individuele Medewerker, ongeacht of Opdrachtgever de Opdracht uitdrukkelijk of stilzwijgende heeft verleend met het oog op uitvoering hiervan door een bepaalde Medewerker of bepaalde Medewerkers;

 5. Werkzaamheden: alle door Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever uit te voeren werkzaamheden waartoe Opdracht is gegeven en die door Opdrachtnemer zijn aanvaard alsmede alle daaruit voor Opdrachtnemer voortvloeiende Werkzaamheden.

Artikel 2 Toepasselijkheid

 1. Indien enige voorwaarde in deze algemene voorwaarden en in de opdrachtbevestiging onderling tegenstrijdig zijn, geldt de in de opdrachtbevestiging opgenomen voorwaarde voor wat betreft de tegenstrijdigheid.

 2. Van toepassing is steeds de laatste versie van deze algemene voorwaarden c.q. de versie die gold ten tijde van het tot stand komen van de Opdracht c.q. Overeenkomst.

Artikel 3 Uitvoering opdracht

 1. Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop de Opdracht wordt uitgevoerd en door welke Medewerker(s)

 2. Opdrachtnemer heeft het recht om Werkzaamheden te laten verrichten door een door de Opdrachtnemer aan te wijzen derde, maar zal dat zo veel mogelijk vooraf overleggen met Opdrachtgever.

 3. Opdrachtgever zorgt ervoor dat alle gegevens, waarvan Opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor uitvoering van de Werkzaamheden, tijdig aan Opdrachtnemer verstrekt.

Artikel 4 Honorarium en kosten

De door Opdrachtnemer uitgevoerde Werkzaamheden worden op basis van bestede tijd en gemaakte kosten aan Opdrachtgever in rekening gebracht tenzij anders is overeengekomen.

Artikel 5 Betaling

Betaling door Opdrachtgever van de aan Opdrachtnemer verschuldigde bedragen dient te geschieden binnen 21 dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 6 Aansprakelijkheid

 1. Indien Opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

 2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Opdrachtnemer is uitgegaan van door of namens Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

 3. Indien Opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer beperkt tot maximaal driemaal de factuurwaarde van de Opdracht, althans tot dat gedeelte van de Opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, zulks met een maximum van € 500.000. Indien de Opdracht langer dan een halfjaar doorloopt, wordt de hiervoor bedoelde aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag gelijk aan het totaalbedrag dat Opdrachtnemer in het kader van de opdracht in de laatste achttien maanden vóór het ontstaan van de schade van Opdrachtgever heeft ontvangen.

 4. Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.

 5. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van

  de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Opdrachtnemer aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Opdrachtnemer toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

 6. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

 7. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden, en zal Opdrachtnemer de kosten vergoeden die zij maakt of zal maken in verband met het verweer tegen dergelijke aanspraken van derden, die verband houden met dan wel voortvloeien uit door Opdrachtnemer verrichte Werkzaamheden uit hoofde van de overeenkomst(en) met Opdrachtgever.

 8. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Opdrachtnemer en de door Opdrachtnemer bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken hulppersonen, vijf jaar.

 9. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Opdrachtnemer of zijn leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 7 Geschillenregeling

Geschillen zullen in eerste instantie zo veel mogelijk in der minne worden opgelost. Indien dit niet leidt tot een voor Opdrachtgever en Opdrachtnemer aanvaardbare oplossing, zullen deze worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.