Over Op Rozen

Het 'Op Rozen' concept

Een coöperatie die groene stroom wil produceren moet investeren in eigen productie-installaties. In het ‘Op Rozen’ concept financiert de coöperatie zich voor nagenoeg 100% met vreemd vermogen. Dit bestaat uit 80% bancaire senior lening en bijna 20% achtergestelde geldlening, bij voorkeur te funden bij de eigen leden. Daardoor kan de eigen inleg van de leden in de coöperatie (eigen vermogen) klein worden gehouden en wordt het rendement daarop juist erg groot. Door bovendien optimale en sub-optimale productielocaties in één coöperatie te verenigen worden de resultaten van verschillende installaties uitgemiddeld over alle leden en wordt voorkomen dat lokaal slechts een beperkt deel van het lokale groene stroompotentieel benut wordt.

Dit concept geeft alle inwoners in Nederland - rijk en arm, met en zonder geschikt dak - de mogelijkheid van lokale groene stroom te profiteren. Verschillende coöperaties werken inmiddels met dit concept. In deze animatiefilm, gebaseerd op de oude RVT wordt het concept in combinatie met de postcoderoos in 3 minuten uitgelegd.

Waarom dit concept

CORF beoogt met het ‘Op Rozen’ model bij te dragen aan draagvlak voor groene stroom door:

  1. Alle mensen in staat te stellen te profiteren van maatregelen die groene stroom stimuleren. Op dit moment is dit met name voor mensen met lage inkomens of een ongeschikt dak onmogelijk.
  2. Lokale gemeenschappen coöperatief te laten ondernemen waarbij lokaal betrokkenen samen beslissen hoe ze groene stroomproductie realiseren en hoe ze de verdiensten van de onderneming verdelen.
  3. Groene stroom 100% van de lokale gemeenschappen zelf te laten zijn, zodat inwoners optimaal profiteren en energiegelden niet naar (buitenlandse) ondernemingen gaan maar lokaal circuleren.

Door goede businesscases neer te zetten wil CORF laten zien dat lokale energiecoöperaties de toekomst hebben, mits deze toegankelijk zijn voor alle burgers en deze gelijk profiteren.

De postcoderoos

De postcoderoos was tot 1 april 2021 een bij het Energieakkoord 2013 in het leven geroepen belastingfaciliteit (Regeling verlaagd tarief energiebelasting bij collectieve opwek, de RVT) waardoor kleinverbruikers die via een coöperatie gezamenlijk investeren in de opwek van stroom in hun eigen buurt de energiebelasting over de eerste 10.000 kWh per jaar en de BTW daarover gedurende tenminste 15 jaar terug krijgen. De prijs per kWh daalt daardoor in 2023 met circa 15 cent per kWh.

Na 1 april 2021 kunnen nieuwe postcoderoosprojecten alleen nog met de Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking worden gerealiseerd. Deze sterk op de SDE++ regeling gelijkende regeling heeft geen relatie meer met het eigen stroomverbruik van de leden van de coöperatie. De SCE garandeert de coöperatie een bepaalde minimumopbrengst per kWh gedurende tenminste 15 en maximaal 16 jaar. De subsidie (die alleen binnenkomt als de opbrengsten uit stroomverkoop onder een bepaald basisbedrag per kWh zakken) gaat naar de coöperatie. De leden bepalen samen wat daarmee gebeurt.

Hier onder is een plaatje van een postcoderoosgebied opgenomen. In de eigen buurt wil zeggen dat de zonnestroominstallatie geplaatst dient te zijn in de zelfde ‘roos’ van postcodegebieden als de leden van de coöperatie hun adres hebben.

Postcoderoos

Lokaal voordeel

Binnen de businesscase is het mogelijk alle lokaal betrokkenen te laten profiteren. Bij diverse postcoderooscoöperaties waar CORF bij betrokken is profiteren de leden van de coöperatie.
Het voordeel in de oude postcoderoosregeling (RVT) is afhankelijk van de hoogte van de Energiebelasting (in 2023 ruim 15 cent incl. Btw per kWh), ontvangen de locatie-eigenaren een vergoeding van (meestal) 1,25 cent per kWh voor het beschikbaar stellen van het dak en krijgen de financiers van de achtergestelde geldlening een rente van 5%.
In de nieuwe postcoderoosregeling (SCE) delen de leden de exploitatieresultaten van de coöperatie. Voor ieder lid resulteert normaal gesproken tussen de € 50 en € 100 per jaar, met de huidige hoge verkoopprijzen van stroom kan dat fors meer zijn.

Tenslotte kunnen gemeenten de coöperatie een flinke steun in de rug geven door garant te willen staan voor de door de coöperatie op te nemen senior geldlening (80% financiering).

De volgende afbeelding maakt duidelijk wat een investering in zonnestroominstallaties van € 1,25 mln met gebruik van de postcoderoos een lokale gemeenschap in 15 jaar oplevert. De cijfers zijn gebaseerd op de businesscase Hof van Twente op Rozen.

Oplevering investering